نفت در برابر دلار
طلا در برابر دلار
یورو در برابر دلار
پوند در برابر دلار

جمعه 2022.05.20 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - پوند


روند روزانه

جمعه 2022.05.20 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.19 - پوند


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - نفت


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - نفت


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - طلا


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - طلا


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - یورو


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - یورو


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - پوند


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.18 - پوند


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - نفت


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - نفت


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - طلا


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - طلا


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - یورو


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - یورو


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - پوند


روند روزانه

سه شنبه 2022.05.17 - پوند


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - نفت


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - نفت


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - طلا


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - طلا


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - یورو


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - یورو


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - پوند


روند روزانه

دوشنبه 2022.05.16 - پوند


روند روزانه

یکشنبه 2022.05.15 - نفت


یکشنبه 2022.05.15 - نفت


یکشنبه 2022.05.15 - طلا


روند هفتگی

یکشنبه 2022.05.15 - طلا


روند هفتگی

یکشنبه 2022.05.15 - یورو


روند هفتگی

یکشنبه 2022.05.15 - یورو


روند هفتگی

یکشنبه 2022.05.15 - پوند


روند هفتگی

یکشنبه 2022.05.15 - پوند


روند هفتگی

جمعه 2022.05.13 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - پوند


روند روزانه

جمعه 2022.05.13 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.05.12 - پوند


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - نفت


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - نفت


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - طلا


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - طلا


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - یورو


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - یورو


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - پوند


روند روزانه

چهارشنبه 2022.05.11 - پوند


روند روزانه

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}