نفت در برابر دلار
طلا در برابر دلار
یورو در برابر دلار
پوند در برابر دلار

یکشنبه 2022.08.14 - نفت


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - نفت


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - طلا


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - طلا


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - یورو


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - یورو


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - پوند


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.14 - پوند


روند هفتگی

جمعه 2022.08.12 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - پوند


روند روزانه

جمعه 2022.08.12 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.11 - پوند


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - نفت


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - نفت


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - طلا


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - طلا


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - یورو


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - یورو


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - پوند


روند روزانه

چهارشنبه 2022.08.10 - پوند


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - نفت


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - نفت


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - طلا


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - طلا


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - یورو


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - یورو


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - پوند


روند روزانه

سه شنبه 2022.08.09 - پوند


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - نفت


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - نفت


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - طلا


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - طلا


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - یورو


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - یورو


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - پوند


روند روزانه

دوشنبه 2022.08.08 - پوند


روند روزانه

یکشنبه 2022.08.07 - نفت


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - نفت


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - طلا


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - طلا


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - یورو


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - یورو


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - پوند


روند هفتگی

یکشنبه 2022.08.07 - پوند


روند هفتگی

جمعه 2022.08.05 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - نفت


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - طلا


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - یورو


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - پوند


روند روزانه

جمعه 2022.08.05 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - نفت


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - طلا


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - یورو


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - پوند


روند روزانه

پنجشنبه 2022.08.04 - پوند


روند روزانه

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}